Analiza majątku

Struktura majątku obrotowego oraz źródeł jej finansowania jest poznaniem przedsiębiorstwa.
Oferujemy analizę struktur bilansu bądź doradztwo w zakresie możliwości przeszacowania pozycji bilansowych. Badamy pokrycie kapitału obrotowego, dywersyfikację źródeł finansowania, restrukturyzację zobowiązań. Identyfikujemy funkcjonowanie aktywów trwale nierentownych.

Powierzony przez inwestora kapitał stanowi początek każdego przedsiębiorstwa. Operując poszczególnymi składnikami majątku kadra kierownicza przedsiębiorstwa prowadzi do realizacji wyników finansowych. Inwestor oczekuje dywidendy. Pomagamy w opracowaniu informacji zarządczej zarówno dla inwestora, jak i kadry kierowniczej Państwa przedsiębiorstwa. Identyfikujemy poszczególne składowe majątku przedsiębiorstwa oraz źródeł jego finansowania. Rekomendujemy dobór odpowiednich form finansowania do poszczególnych aktywów majątku. Współpracujemy z Państwem dla celów restrukturyzacji zobowiązań bądź dobrania nowych kapitałów. Definiujemy trwale nierentowne aktywa pozostawiając do Państwa decyzji ich przyszłe posiadanie przez przedsiębiorstwo. Identyfikujemy możliwości dokonania przeszacowania wartości początkowej poszczególnych składników majątkowych. Szerokie spektrum oferty opieramy na skrupulatnej analizie struktur bilansu przedsiębiorstwa oraz jego bieżącym monitoringu. Rekomendujemy wzajemne zaufanie oraz ofertę o długookresowym współdziałaniu z Państwem. Pomagamy do momentu zadowolenia przez inwestora oraz kadry kierowniczej bądź w trybie ciągłym. Praca we wspólnym zaufaniu przyniesie oczekiwane rezultaty Państwa współpracy z naszym zespołem.


 

Biuro Ekonomicznych Analiz Rynkowych sp. z o.o 
50-111 Wrocław, Świętej Elżbiety 4